Uvjeti

Ovi Uvjeti i odredbe za Ecosystem Enterprises doo i njegov brand Plitvice Property Croatia temelje se na Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/12).

ODREDBE I UVJETI

Uvjeti i odredbe uređuju poslovni odnos između agencije za nekretnine Ecosystem Enterprises doo (u daljnjem tekstu „Posrednik“) kao posrednika i Klijenta (fizičke ili pravne osobe).

Potpisivanjem Ugovora o posredovanju klijent potvrđuje da je upoznat i da se slaže s Uvjetima i odredbama agencije za nekretnine Ecosystem Enterprises doo

1. Ponuda

Ecosystem Enterprises doo svoj rad temelji na podacima koji su nam usmeno i pismeno potvrđeni. Zadržavamo mogućnost zabune, prethodne prodaje ili povlačenja od strane vlasnika nekretnine. Odgovorni smo za netočne podatke u slučaju namjernog ili nemarnog ponašanja s naše strane. Primatelj (Klijent) naše ponude i obavijesti mora držati u tajnosti i samo uz naš pisani pristanak može se prenijeti na treću osobu.

2. Obveze medijatora

1. S klijentom zaključiti ugovor o posredovanju (standardni ili ekskluzivni);
2. Pokušajte pronaći treću osobu koja će se povezati s Klijentom radi zaključenja posredovanog rada;
3. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i o tome obavijestiti Klijenta;
4. Upozoriti Klijenta o bilo kakvim problemima s nekretninama i obavijestiti ga o stanju na tržištu;
5. Provesti kontrolu dokumenata potrebnih za valjanost posredovanog posla i prezentirati ga Klijentu;
6. Obavijestiti Klijenta o svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje proizlaze iz pravnog posla u vezi predmetne nekretnine;
7. Izvršiti potrebne aktivnosti za predstavljanje nekretnine na tržištu i objavljivanje nekretnine na način koji odredi Posrednik;
8. Omogućuje pregled, organizaciju i upravljanje nekretninama;
9. Čuvati osobne podatke Klijenta i druge podatke ako ih Klijent zatraži kao poslovnu tajnu;
10. Obavijestiti Klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravano poslovanje za koje smo svjesni;
11. Posredovati u pregovorima i nastojati postići sporazum;
12. Olakšati potpisivanje ugovora (predugovor i ugovor);
13. Posredovati u prijenosu nekretnine;
14. U ime Klijenta, pošaljite potrebnu dokumentaciju Poreznoj upravi i Zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda.

Posrednik je omogućio Klijentu povezivanje s trećom stranom (fizičkom ili pravnom osobom) s kojom je pregovarao o pravnom poslu ako je: poslao ili ispratio Klijenta do predmetne nekretnine, organizirao sastanak između Klijenta i trećeg strana za pregovore o pravnom poslu; dao Klijentu ime, broj telefona, faks ili e-mail adresu treće strane s ciljem sklapanja pravnog posla ili ga obavijestio o točnoj lokaciji predmetne nekretnine.

Ako je primatelj naše ponude upoznat s nekretninama koje smo ponudili, dužan nas je obavijestiti bez odlaganja.

Zastupnik za kupca, na temelju punomoći, poduzima sljedeće radnje:
a) podnijeti porezno izvješće Poreznoj upravi,
b) organizirati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos računa za komunalne usluge s Prodavatelja na Kupca,
c) predaja Ugovora o kupoprodaji nekretnina Zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog Općinskog suda radi prijenosa vlasništva na Kupca.

3. Obveze Klijenta

1. S posrednikom zaključite ugovor o posredovanju (standardni ili ekskluzivni);
2. Omogućite posredniku pristup svim dokumentima koji se odnose na nekretnine, dokazujući njegovo vlasništvo nad nekretninom koja je predmet posredovanja, građevinsku i uporabnu dozvolu te energetski certifikat.
3. Obavijestite posrednika o svim relevantnim podacima, uključujući opis nekretnine i cijenu;
4. Posredniku i osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla omogućite obilazak nekretnine, pod vodstvom posrednika;
5. Platiti dogovorenu naknadu (proviziju) Posredniku, odmah po zaključenju posredovane transakcije ili Predugovora kojim se Klijent obvezao zaključiti posredovani pravni posao;
6. Nadoknaditi posredniku troškove nastale tijekom posredovanja, koji premašuju uobičajene troškove posredovanja;
7. Pismeno obavijestite posrednika o svim poslovnim promjenama za koje je posrednik bio ovlašten, a posebno o promjenama vezanim za vlasništvo nad nekretninom.

Klijent je odgovoran za bilo kakvu štetu proizašlu iz lažnih radnji, čuvanja tajni ili davanja netočnih informacija u vezi s posredovanjem, s ciljem dovršenja pravne transakcije. Klijent je odgovoran za štetu u slučaju namjernog ili krajnje nemarnog ponašanja sa svoje strane, posredniku ili trećoj strani koju mu je posrednik poslao. U tom slučaju, stranke se slažu da je Klijent dužan platiti Posredniku troškove nastale tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovano poslovanje.

4. Stjecanje prava na odštetu

Posrednik ima pravo na punu naknadu u trenutku zaključenja posredničkog posla (potpisivanjem Predugovora), kojim je Naručitelj bio dužan zaključiti posredovani pravni posao.
Naknada se isplaćuje posredniku u isto vrijeme ili odmah nakon zaključenja pravnog posla za koji je posrednik posredovao ili potpisom predugovora dviju ugovornih strana.
Ako se Klijent povuče tijekom zaključenja posredovanog posla, mora platiti stvarne troškove za utrošeno vrijeme, za oglašavanje i za ostale troškove, u skladu s posredničkom naknadom.
Naručitelj je dužan platiti pristojbu čak i ako je Posrednik sklopio pravni posao s osobom s kojom je Posrednik povezao Klijenta, drugačiju od one za koju je posredovao, koja je iste vrijednosti kao i pravni posao, ili kojima se postiže ista svrha kao i posredovani pravni posao.
Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni drug, izvanbračni partner, potomak ili roditelj Naručitelja sklopi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik doveo Klijenta u kontakt.
Naknada također pokriva uobičajene troškove posredovanja, osim onih koji su posebno dogovoreni. Posrednik ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je to dogovoreno. Posrednik ima pravo na naknadu čak i ako to nije posebno dogovoreno u sporazumu o posredovanju. Visina naknade određena je naknadama za posredovanje.

5. naknade

Spomenuti postoci plaćaju se kao posredovanje i podliježu PDV -u (25%).

5.1. Kupnja
Naknada za posredovanje iznosi 1-3% na kraju dogovorene cijene nekretnine (ali ne manje od 2,500.00 kuna).
Klijent s kojim imamo ekskluzivni sporazum o posredovanju bit će naplaćen prema dogovorenom iznosu i navedenom u sporazumu o posredovanju.

5.2. Prodaja
Naknada za posredovanje iznosi 3% na kraju dogovorene cijene nekretnine (ali ne manje od 3,000.00 kuna).
Klijent s kojim imamo ekskluzivni sporazum o posredovanju bit će naplaćen prema dogovorenom iznosu i navedenom u sporazumu o posredovanju.

5.3. Zakup
Za ugovor o najmu (ugovoreni rok najma do 1 godine) naplaćuje se 75% mjesečne stope najma.
Za ugovor o najmu (ugovoreni rok najma od 1 do 5 godina) naplaćuje se 100% mjesečne najamnine.
Za ugovor o najmu s rokom najma duljim od 5 godina naplaćuje se 200% mjesečne najamnine.
Za dodatnu vrijednost (povećanje cijene, ugovaranje posebnih uvjeta prema zahtjevu Naručitelja, dodatne usluge itd.) Naplaćuje se 150% mjesečne najamnine.
Klijent s kojim imamo ekskluzivni sporazum o posredovanju tereti se prema dogovorenom iznosu i navedenom u spomenutom sporazumu o posredovanju.

5.4. Naknada za posredovanje
Naknada za posredovanje, početni troškovi oglašavanja nekretnine, uključujući ostale troškove (utrošeno vrijeme, proizvodnju i oglašavanje, kao i ostale troškove vezane za posrednički posao) iznose 300.00 kn.

5.5. U naknadu za posredovanje nije uključeno:
a) Administrativne ili sudske takse nastale pri stjecanju potrebnog vlasništva i drugih dokumenata koji su potrebni za stavljanje nekretnina na tržište.
b) Naknada za poreznu registraciju zemljišnih knjiga
c) Priprema ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih isprava.

6. Raskid ugovora

Stranke se mogu povući iz Sporazuma o posredovanju prije isteka ugovorenog roka samo u slučaju da postoji opravdan razlog. U tom slučaju Klijent je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove.
Ako klijent sklopi posredovani pravni posao s osobom koju je upoznao preko posrednika u roku od godinu dana od prestanka ugovora o posredovanju, dužan je platiti posredniku cijelu pristojbu za posredovanje.
Ugovor o posredovanju zaključen na ograničeno razdoblje može se raskinuti prije datuma isteka uz pisano otkazivanje bilo koje od ugovornih strana.
Ako otkazni rok nije izričito definiran Ugovorom o posredovanju, otkazni rok je 8 dana od primitka obavijesti. Klijent je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove.

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Uvjeti i odredbe reguliraju poslovni odnos između Ecosystem Enterprises doo i Klijenta (fizičke ili pravne osobe). Potpisivanjem Ugovora o posredovanju Klijent potvrđuje da razumije i slaže se s Uvjetima i odredbama.
Odnosi između Posrednika i Klijenta koji proizlaze iz Ugovora o posredovanju koji nisu regulirani ovim Uvjetima i odredbama Ugovora o posredovanju, bit će regulirani Općim odredbama Ugovora o posredovanju kao i odredbama Zakona o građanskim obvezama.
Svi sporovi koji proizlaze iz sporazuma o posredovanju rješavat će se sporazumno ili na Općinskom sudu u Karlovcu.

Rakovica, travanj 2021.

Chiel van der Voort
Direktor

Posjeta: 100

Nekretnine

Isplativa investicija u pansion u blizini Plitvičkih jezera

 • €300.000
 • Kreveti: 8
 • Kupatila: 7
 • 323
 • 992

Kuća za odmor iz bajke uz rijeku

 • €149.000
 • Krevet: 1
 • Kupka: 1
 • 65
 • 889

Riverside Wooden Haven

 • €189.000
 • Krevet: 1
 • Kupka: 1
 • 80
 • 1500

Apartman koji oduzima dah 60 metara od mora na Braču

 • €365.000
 • Kreveti: 3
 • Kupatila: 2
 • 116
 • 408

Usporedite popise

Usporedi